Εισαγωγή Υποψηφίων

Εισαγωγή Υποψηφίων

Στο ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από Σχολές της ημεδαπής ή της  αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Χρονική Διάρκεια

O ελάχιστος χρόνος για την απονομή τού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα μαθημάτων.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 20 και καθορίζεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.

Διαδικασία Εισαγωγής

Η διαδικασία εισαγωγής περιλαμβάνει κατάθεση φακέλου, γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Θα βρείτε τη προκήρυξη, την αίτηση και τα δικαιολογητικά για την ένταξη σας στο ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» στα Νέα & Ανακοινώσεις του δικτυακού μας τόπου.