Εισαγωγή Υποψηφίων

Εισαγωγή Υποψηφίων

Στο ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από Σχολές της ημεδαπής ή της  αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.