Αριθμός Εισακτέων

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 20 και καθορίζεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.