Αντικείμενο του ΔΠΜΣ

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές»

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι Μουσειακές Σπουδές με τις ακόλουθες παραμέτρους: συλλογή διδακτικού μουσειακού υλικού, οργάνωση μουσείων, μουσειακών εκθέσεων, διοίκηση μουσείων, περιβάλλον μουσείων, προστασία και ανάδειξη μουσειακού υλικού, νομοθεσία που διέπει τα μουσεία, οικονομική διαχείριση μουσείων και μουσειακών συλλογών, το μουσείο ως χώρος παιδείας, το μουσείο και η θέση του στην κοινωνία.

Περισσότερα σχετικά με το περιεχόμενο, τον σκοπό και τη λειτουργία τού προγράμματος μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών.

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ 2018
ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2018